09 - 05 - 2018

KPI là gì? Tại sao doanh nghiệp nên xây dựng KPI? Quy trình xây dựng KPI như thế nào?

KPI là gì? Tại sao doanh nghiệp nên xây dựng KPI? Quy trình xây dựng KPI như thế nào?

KPI là gì?

KPI (Key Performance Indicatior) là hiệu suất đánh giá kết quả công việc của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Hệ thống KPI được chia làm hai cấp độ chính:

Ở cấp độ cao: KPI tập trung vào hiệu suất tổng thể của một doanh nghiệp.

Ở cắp độ thấp: KPI tập trung vào quy trình các bộ phận.

Tại sao doanh nghiệp nên xây dựng hệ thống KPI?

  • Chỉ số KPI giúp tổ chức, doanh nghiệp đo lường sự tăng trưởng so với mục tiêu được đề ra.
  • Áp dụng hợp lý những chỉ số KPI, sẽ giúp bạn quản lý theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của từng phòng ban, bộ phận, từng nhân viên… đặc biệt là so sánh các đối thủ cạnh tranh.
  • Kết quả đo lường có độ chính xác cao nhờ việc lượng hóa các chỉ số.
  • Chỉ số KPI giúp tăng sự liên kết các bộ phận nhằm đạt được mục tiêu cho tổ chức.

Để xây dựng hệ thống KPI hiệu quả?

Doanh nghiệp phải xác định rõ:

Mục tiêu doanh nghiệp cần đạt được?

Cách thức hoàn thành mục tiêu?

Ai là người thực hiện mục tiêu?

Quy trình nhận phản hồi kết quả đến trưởng phòng, quản lý.

Ai là người có thể nhận được những chia sẻ này?

Quy trình xây dựng hệ thống KPI

Mỗi doanh nghiệp điều có mục tiêu và kế hoạch riêng vì vậy hệ thống KPI cũng theo đó mà rất đa dạng. Tuy nhiên, tất cả các hệ thống KPI vẫn sẽ dựa trên một khung điểm chung. Dưới đây là mẫu quy trình xây dựng KPI:  

Bước 1: Xác định mục tiêu và chủ đề xây dựng KPI

Quản lý, trưởng bộ phận có trách nhiệm xác định rõ mục tiêu, kế hoạch công việc và là có chuyên môn, hiểu biết về KPI.

Bước 2: Xác định chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
Xây dựng hệ thống KPI cần phải gắn liền với nhiệm vụ, chức năng của từng bộ phận, cá nhân.
Bước 3: Xác định rõ công việc chi tiết của từng bộ phận.
Mô tả rõ ràng, chi tiết về công việc của từng cá nhân, tổ chức đồng thời đưa ra những trách nhiệm của từng chức danh.
Bước 4: Xác định chỉ số hiệu suất cốt yếu KPIs

  • Chỉ số cá nhân: Mục tiêu phải đảm SMART.
  • Chỉ số nhóm, bộ phận: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng nhóm, bộ phận.
  • Xây dựng kỳ đánh giá cụ thể từng chỉ số cụ thể.

Bước 5: Xác định các khung điểm số cho từng kết quả

Từng chỉ số sẽ có 1 khung điểm khác nhau, nó sẽ phụ thuộc vào mức độ hoàn thành cũng như tính hiệu quả của công việc.

Bước 6: Đo lường - tổng kết - điều chỉnh

Các nhà quản lý sẽ dựa trên những khung điểm để đưa ra những đánh giá và kết luận, cũng như những điều chỉnh trong tương lai.

Mong rằng bài viết đã mang lại những kiến thức bổ ích, về tầm quan trọng và cách thức xây dựng hệ thống KPI.

Nếu công ty, doanh nghiệp của bạn chưa đi đúng mục tiêu đề ra hay không thể giữ được nhân viên gắn bó với doanh nghiệp do chưa đánh giá đúng năng lực của nhân viên.

Thì khóa học: Phương pháp xây dựng hệ thống BCS-KPI sẽ giúp bạn.  

Post by BMG

bmg