14 - 08 - 2015

L.E.A.D - Phương Pháp Học Tập Thời Đại 4.0 do tổ chức đào tạo BMG Business Training xây dựng, dựa trên bốn yếu tố chính tác động đến quá trình học tập

Phương pháp đào tạo L.E.A.D tại BMG

L.E.A.D - Phương Pháp Học Tập Thời Đại 4.0 do tổ chức đào tạo BMG Business Training xây dựng, dựa trên bốn yếu tố chính tác động đến quá trình học tập. Bao gồm:

  • Môi trường: Tương thích với chữ “L” đầu tiên

Link: Đào tạo gắn liền với môi trường doanh nghiệp.

  • Nội dung giảng dạy: Tương thích với chữ “E”

Experience: Đưa kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn vào lớp học

  • Giảng viên: Tương thích với chữ “A”

Activation: Giảng viên sánh vai “sếp” cùng bạn biến kế hoạch thành hành động

  • Học viên: Tương thích với chữ “D”

Development: Phát triển tư duy bản thân

Phương pháp học L.E.A.D kết hợp lại với chủ trương “Chúng tôi giúp bạn xây dựng tư duy - Bạn là người xây dựng và thực thi kế hoạch”

BMG Bus

bmg