Nhân Sự

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/3P.png

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả

18 - 03 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

25 - 03 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-22.png

Chuyên viên Nhân Sự

07 - 04 - 2017
bmg