Nhân Sự

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-02.png

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P

09 - 03 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-03.png

Phương pháp xây dựng VHDN

16 - 03 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-04.png

C&B - Chính sách lương thưởng

02 - 03 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-05.png

Tuyển dụng & đào tạo hiệu quả

23 - 02 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-06.png

Thực hành làm BHXH

16 - 02 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

23 - 03 - 2019
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-22.png

Chuyên viên Nhân Sự

27 - 04 - 2019
bmg