Nhân Sự

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/3P.png

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả

27 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

20 - 05 - 2017
bmg