Marketing

Học Marketing ở đâu tốt TPHCM? Khóa học Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp tại BMG - lớp học Marketing ngắn hạn, căn bản - sẽ là hành trang vô giá cho nghề Marketing của bạn

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/Banner%20Khoa%20hoc%20Website-06.png

Trade Marketing  Practice

16 - 05 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/Banner%20Khoa%20hoc%20Website-04.png

Advanced Strategic Marketing

16 - 05 - 2019
/FINAL%20THU%20VIEN/Hoc%20vien/PRO%20MARKETING%20COURSE-05.png

Pro Marketing Course

30 - 03 - 2019
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-11.png

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

30 - 03 - 2019
bmg