Tất cả khóa học

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-02.png

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P

27 - 04 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-03.png

Phương pháp xây dựng VHDN

20 - 04 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-04.png

C&B - Chính sách lương thưởng

25 - 05 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-05.png

Tuyển dụng & đào tạo hiệu quả

27 - 04 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/banner%20khoa%20hoc%20-%20web%202-06.png

Thực hành làm BHXH

30 - 03 - 2019
/Business%20Management%20Group/digital-marketing-plan-02.png

Digital Maketing  Plan

20 - 04 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/Banner%20Khoa%20hoc%20Website-03.png

Digital Marketing Tools

26 - 03 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/Banner%20Khoa%20hoc%20Website-06.png

Trade Marketing  Practice

16 - 05 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/Chuye%CC%82n%20vie%CC%82n%20nha%CC%82n%20su%CC%9B%CC%A3/Banner%20Khoa%20hoc%20Website-04.png

Advanced Strategic Marketing

16 - 05 - 2019
/FINAL%20THU%20VIEN/Hoc%20vien/PRO%20MARKETING%20COURSE-05.png

Pro Marketing Course

30 - 03 - 2019
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

30 - 03 - 2019
bmg