none


Tất cả khóa học

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-15.png

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

27 - 10 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

30 - 09 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-11.png

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

17 - 10 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/Nam%202017/Thang%201_2017/icon-DMC.png

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

09 - 09 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-14.png

Chuyên viên Event chuyên nghiệp

18 - 09 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-20.png

Quản lý bán hàng chuyên nghiệp

16 - 10 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-12.png

Tối ưu hóa giải pháp Trade Marketing (cấp tốc)

10 - 10 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-21.png

Marketing Dược chuyên nghiệp

30 - 09 - 2017
bmg