Tất cả khóa học

Địa điểm
Ngày học
/FINAL%20KHOA%20HOC/Horeca_1.png

Marketing cho Nhà hàng, Khách sạn, Catering (Horeca)

06 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/MT_1.png

Kỹ năng quản lý bán hàng kênh MT

25 - 03 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/AOP.png

Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh hàng năm (AOP)

25 - 03 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/3P.png

Phương pháp xây dựng hệ thống lương 3P hiệu quả

18 - 03 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/KPI.png

Phương pháp xây dựng hệ thống BSC - KPI

25 - 03 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-11.png

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

11 - 04 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/Nam%202017/Thang%201_2017/icon-DMC.png

Chuyên viên Digital Marketing chuyên nghiệp

30 - 03 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-19.png

Thực hành Marketing Online trên Google và Facebook

21 - 03 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-12.png

Trade Marketing chuyên nghiệp

12 - 04 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-22.png

Chuyên viên Nhân Sự

07 - 04 - 2017
/FINAL%20BANNER/banner%20trang%20chu/icon%20khoa%20hoc/icons-21.png

Marketing Dược chuyên nghiệp

26 - 05 - 2017
/FINAL%20KHOA%20HOC/Tri%CC%80nh%20du%CC%9Bo%CC%9B%CC%A3c%20vie%CC%82n%20chuye%CC%82n%20nghie%CC%A3%CC%82p/MRC.png

Trình dược viên chuyên nghiệp

24 - 05 - 2017
bmg