01 - 10 - 2015

Các thành viên trong  ban kiểm định chất lượng của BMG

Ban Kiểm định chất lượng

1 Tiến sĩ Lê Huy An
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Marketing
2 Thạc sĩ Trần Văn Trung
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Bán hàng
3 Tiến sĩ Stephan Nalin
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Quảng Cáo
4 Tiến sĩ James Petter Tran
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Truyền thông
5 Tiến sĩ Trần Xuân Nghiệp
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo PR, Event
6 Thạc sĩ Mỹ thuật Nguyễn Đắc Thái
Giám đốc Kiểm định Chất lượng Đào tạo Thiết kế Sáng tạo
7 Tiến sĩ Phan Vũ Huy Nam
Giám đốc Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Tài Chính
8 Tiến sĩ Lê Hoàng Giang
Giám đốc Kiểm định chất lượng Đào tạo Kỹ năng mềm - Softskill
bmg