08 - 07 - 2015

Ban điều hành BMG

Ban điều hành

1 Tiến sĩ John Martino
Chủ tịch Danh dự - Cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Tư vấn Quản lý
2 Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiển
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Phát triển Giáo dục
3 Tiến sĩ David Madison
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Tư vấn, Đào tạo
4 Tiến sĩ Võ Chí Hiếu
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Phát triển Giáo dục
5 Thạc sĩ Nguyễn Thanh Tân
Viện Trưởng Viện Quản trị Quốc tế – cố vấn cao cấp
Chuyên ngành Tư vấn, Đào tạo
6 Ông Lê Văn Sáu
Thành viên Hội đồng Quản trị
Chuyên ngành Quản lý Kinh doanh
7 Bà Nguyễn Thị Thanh Hải
Tổng Giám Đốc
8 Bà Nguyễn Huỳnh Mai Hương
Trưởng Phòng Huấn luyện Doanh nghiệp
9 Bà Hà Thị Xuân Hải
Trưởng phòng Giáo vụ
10 Bà Nguyễn Thu Quỳnh
Trưởng phòng Chăm sóc Học viên
11 Bà La Thị Minh Phương
Phụ trách Tài chính

 

bmg