Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Trần Thị Thu Trang

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Phạm Thế Quyền

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Lê Quỳnh Như

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Nguyễn Phương Khanh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Ngô Thị Thảo Hương

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 45

2015

Mai Thị Mỹ Linh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lê Thị Trường An

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Trần Thị Lan Chi

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lưu Kiều Yến Nga

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Ngô Thị Thu Hồng

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lê Thụy Thanh Vy

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Thị Hương Giang

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Võ Đặng Bảo Trâm

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Nhị Phương Nguyên

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lê Thị Mai Hồng

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Thị Phương Yên

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Trần Khánh Vy

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Lâm Kiều Trinh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Trần Thanh Trí

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Văn Nguyễn Bảo Trân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Nguyễn Thị Hạ Thu

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Phạm Kim Hoa

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Huỳnh Thị Thu Hà

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 44

2015

Ngô Phi Trường

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 43

2015

Nguyễn Ngọc Thảo

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 43

2015

Lê Thị Quỳnh Nga

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 43

2015

Đặng Thị Quỳnh Anh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 43

2015

Vũ Tuyết Ngân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 43

2015

Nguyễn Lê Quỳnh Phương

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 43

2015

Nguyễn Hoàng Anh Duy

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 43

2015

bmg