Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Nguyễn Hữu Mỹ Duyên

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Nguyễn Thị Phương Thanh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Lê Vũ Kim Ngân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Trần Hồng Viên

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Đào Thị Thanh Nga

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Trương Huệ Thanh

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Phạm Đức Trang Nhã

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Võ Thị Hoàng Xuân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Nguyễn Thị Phương Nhi

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Nguyễn Bích Ngân

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Trần Thị Thu Đông

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Trần Đức Kiêm Ái

Chuyên viên PR chuyên nghiệp

PRC 51

2016

Trần Thị Kim Anh

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Nguyễn Thị Lệ Hằng

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Đào Thị Thanh Tuyền

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Nguyễn Thái Sơn

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Đinh Thụy Miên

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Hoàng Trần Nhã Uyên

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Trương Thị Thanh Thùy

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Nguyễn Thiện Phương

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Trần Duy Hoàn

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Vũ Thị Ngọc Dinh

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 18

2016

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Chuyên viên Digital Marketing

DMC59

2016

Trịnh Thị Hạ Huyền

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2016

Nguyễn Văn Việt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2016

Nguyễn Kim Ngân

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2016

Nguyễn Tấn Thúy Hằng

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2016

Phạm Hoài Ân

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2016

Nguyễn Như An

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 59

2016

bmg