Học viên tốt nghiệp
Chuyên ngành
Khoá học
Lớp
Tên học viên
Tên học viên Khóa học Lớp học Năm tốt nghiệp

Phạm Hoàng Mỹ Kim

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Phạm Kiều Anh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Đặng Hải Đăng

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Nguyễn Thị Mỹ Vân

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Thân Thị Hồng Yến

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Lê Thị Hàng

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Nguyễn Di Trường

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Nguyễn Thị Trâm

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Hoàng Cẩm Hà

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Lý Trần Minh Thư

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Trần Thanh Thoại

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Phạm Gia Bảo Quỳnh

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Nguyễn Trần Mỹ Ngọc

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Hà Sơn Đoài

Chuyên viên Marketing chuyên nghiệp

APM 81

2018

Trần Thị Thúy Vân

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Lê Nguyễn Minh Quân

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Trần Lê Phương

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Lê Thị Kiều Oanh

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Nguyễn Lê Phương Ngọc

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Nguyễn Thị Thanh Nga

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Lâm Đạo Hoàng Nam

Marketing Dược chuyên nghiệp

PMC 22

2018

Tô Ngọc Thanh Trúc

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Trần Thị Thúy Nga

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Trang Nguyễn Anh Phương

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Lê Thanh Phong

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Bùi Minh Nguyệt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 70

2018

Phạm Minh Nguyệt

Chuyên viên Digital Marketing

DMC 69

2018

bmg