16 - 07 - 2015

Viện Quản trị Quốc tế IMA là cơ quan nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, tư vấn về  quản trị và kinh tế - xã hội. Hoạt động của Viện theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hạch toán kinh tế độc lập.

Viện Quản trị Quốc tế IMA

Viện Quản trị Quốc tế IMA là viện nghiên cứu đào tạo đa ngành uy tín tại Việt Nam. Năm 2009, BMG International và Viện ký kết hợp tác đào tạo Marketing và Truyền thông tại Việt Nam, theo đó BMG là đơn vị cung cấp các chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn Việt Nam và Viện đánh giá và cấp chứng chỉ khoá học cho học viên.

Viện Quản trị Quốc tế IMA là cơ quan nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo, tư vấn về  quản trị và kinh tế - xã hội. Hoạt động của Viện theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hạch toán kinh tế độc lập.

Viện Quản trị Quốc tế IMA được thành lập chi nhánh và cơ quan Đại diện tại địa phương khác khi có nhu cầu phù hợp với các quy định của pháp luật. Viện có Tạp chí khoa học và thành lập Tạp chí khoa học thực hiện theo quy định của pháp luật. Viện hoạt động trên phạm vi cả nước, có tư cách pháp nhân, biên chế, con dấu, tài sản và tài chính. Viện được đăng ký giao dịch tại ngân hàng bằng tài khoản tiền Đồng Việt Nam và tài khoản ngoại tệ.


Các hoạt động chính của Viện bao gồm nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp luận có tính chiến lược xây dựng cơ chế, chương trình, kế hoạch, mô hình, giải pháp phát triển trong lĩnh vực quản trị theo hướng đổi mới và phát triển bền vững mang tầm quốc gia và quốc tế. Viện Quản trị Quốc tế IMA:

  • Tổ chức, kết hợp nghiên cứu khoa học quản trị với các viện khoa học, trung tâm nghiên cứu, trường đại học trong nước và nước ngoài.
  • Tổ chức, giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Viện.
  • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức, nghiên cứu viên; nghiên cứu khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo.
  • Tham gia thực hiện xã hội hóa các hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực quản trị và kinh tế - xã hội.
  • Tổ chức giáo dục và đào tạo, hợp tác đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài về lĩnh vực quản trị và kinh tế - xã hội, văn hóa, chứng khoán, tài chính, kế toán, thẩm định giá, marketing, truyền thông, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, võ thuật, môi trường và công nghệ sinh học.
  • Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: quy hoạch, thiết kế, dự án đầu tư, dịch thuật, tư vấn luật, tư vấn các vấn đề kinh tế - xã hội, phản biện và giám định xã hội, giám sát độc lập các dự án khoa học và công nghệ.
  • Sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ từ các kết quả nghiên cứu; Hợp tác trong nước và nước ngoài các lĩnh vực đăng ký.
bmg