30 - 11 - -0001

Marketer Vietnam là Tạp chí của những người đam mê Marketing, Business...

Tạp chí Marketer Vietnam

Câu Lạc Bộ MarketerVietnam là tổ chức phi lợi nhuận do nhóm Doanh Nhân Sài Gòn hỗ trợ tài chính thông qua BrainMark Consulting & Training và BMG International Education. 

CLB sẽ chịu sự giám sát điều hành của Ban Quản Lý website marketervietnam.vn. Họat động CLB do Ban Chủ nhiệm điều hành dựa trên nguyên tắc phát huy và kết hợp năng lực các thành viên để phát triển hoạt động chung của CLB.
 

CLB chủ động tiến hành các hoạt động và chịu sự quản lý của Ban Quản Lý website marketervietnam.vn về mặt tuân thủ luật pháp.

Ban Quản lý website marketervietnam.vn có quyền thông báo giải tán CLB nếu CLB hoạt động không đúng với mục tiêu đề ra. Hoạt động của các thành viên mang tính chất tự nguyện.
 
Ban chủ nhiệm CLB sẽ soạn thảo chiến lược, kế hoạch và chương trình hoạt động của CLB trên cơ sở được Ban Quản Lý website marketervietnam.vn thông qua.
bmg